Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

Artikel 1: Definities

  • Overeenkomst: een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2.
  • Leverancier: natuurlijke of rechtspersoon die een dienst levert, in dit geval Schaamteloos Imperfect.
  • Afnemer: natuurlijke of rechtspersoon die een dienst afneemt bij Leverancier.
  • Partijen: natuurlijke of rechtspersonen die betrokken zijn bij de te sluiten overeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten tussen Schaamteloos Imperfect (hierna te noemen: Leverancier) en opdrachtgever (hierna te noemen: Afnemer), alsmede op overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 3: Grondslag offertes

Offertes van Leverancier zijn gebaseerd op de informatie die door Afnemer is verstrekt. Afnemer staat ervoor in alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht te hebben verstrekt.

Artikel 4: Nietigheid of vernietiging

Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en Afnemer zullen in dat geval in onderling overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 5: Geheimhouding

Leverancier en Afnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 6: Inspanningsverplichting

Leverancier zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 7: Voorzieningen

In overleg tussen Leverancier en Afnemer, verschaft Afnemer op haar locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en een datanet aansluiting.

Artikel 8: Het betrekken van derden

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door Afnemer of door Leverancier geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Opdracht

Artikel 9: Totstandkoming van de opdracht

De opdracht komt tot stand door aanvaarding van de offerte of expliciete aanvaarding door de Leverancier. Leverancier zendt aan Afnemer een offerte die voor akkoord ondertekend aan Leverancier geretourneerd moet worden. Leverancier is bevoegd haar activiteiten uit hoofde van de opdracht op te schorten totdat zij een kopie van de door Afnemer voor akkoord ondertekende offerte retour heeft ontvangen.

Artikel 10: Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

Indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen aanvaardt Afnemer dat de tijdsplanning van de opdracht daardoor kan worden beïnvloed. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de offerte of opdrachtbevestiging aangepast of uitgebreid wordt, is er dan ook sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of wordt op verzoek eerst apart geoffreerd.

Artikel 11: Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan door diverse factoren worden beïnvloed. Hieronder valt onder anderen de kwaliteit van de informatie die Leverancier verkrijgt en de medewerking die door Afnemer wordt verleend. Leverancier kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht is. In financiële zin is de opdracht afgesloten zodra de eindafrekening door Afnemer is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient Afnemer hierover uitsluitsel te geven aan Leverancier. Indien Afnemer niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien Afnemer een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Leverancier, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van Afnemer.

Artikel 12: Tussentijds beëindiging van de opdracht

Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij Afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Leverancier niet verplicht de diensten die nog niet geleverd zijn alsnog te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de reeds verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Tarieven en betaling

Artikel 13: Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen zij afzonderlijk worden berekend.

Artikel 14: Betalingsvoorwaarden

De betalingstermijn van de factuur bedraagt veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum. Bij betalingen later dan dertig dagen na de factuurdatum is Leverancier gerechtigd om incassokosten (2% van het factuurbedrag, met een minimum van €40,-) plus wettelijke rente vanaf de datum die dertig dagen na de factuurdatum ligt in rekening te brengen. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro. Het honorarium en de kosten zoals in artikel 14 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Indien betaling achterwege blijft, kan Leverancier met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Artikel 15: Kosten annulering afspraken

Tot 24 uur tevoren kunt u een afspraak kosteloos annuleren. Nadien wordt het tarief in rekening gebracht.

Overige bepalingen

Artikel 16: Intellectuele eigendommen

16.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Leverancier eigenaar van alle rechten van Intellectuele Eigendom op de door haar voor Afnemer ontwikkelde werken, ook de in de offerte genoemde ideeën.  Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen).

16.2  Alle door Leverancier verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de afnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Leverancier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Leverancier, behoudt Leverancier zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

16.3 Leverancier is gerechtigd tot naamsvermelding op het in opdracht vervaardigde en/of het in opdracht vervaardigde te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie, producten en diensten.

Artikel 17: Overmacht

Ingeval van overmacht bij de Leverancier zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan Afnemer. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Leverancier opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. Afnemer heeft de verplichting om van Leverancier het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier. Wanneer wordt geoordeeld dat Leverancier geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Leverancier jegens Afnemer uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het honorarium dat Leverancier voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden. Eventuele aanspraken van Afnemer in hier bedoelde zin dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Afnemer zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 19: Geschillen

Op elke overeenkomst tussen de Leverancier en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen Leverancier en Afnemer proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Leverancier.

Schaamteloos Imperfect, oktober 2018

Direct aan de slag?